PRIVACY

STATEMENT & COOKIES

Talent 2 Move, gevestigd aan Jacques Tatilaan 3, 1325 VV Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jacques Tatilaan 3, 1325 VV Almere

+31 0613131527

Kyra van Bijsterveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Talent 2 Move.

Zij is te bereiken via info@talent2move.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Talent 2 Move verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Adresgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Talent 2 Move verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou slechts ter uitoefening van de coaching:

– Geboortedatum

– Geslacht

– Karakterschetsen

– Bankrekeningnummer

– Inhoud van communicatie

– Testgegevens

– Uitgevoerde opdrachten

– Uitgebracht advies

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@talent2move.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Talent 2 Move verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Beheer van het cliëntenbestand;

– Het bieden van begeleiding op maat;

– Het verrichten van administratieve handelingen;

– Facturering;

– Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

– Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Talent 2 Move neemt verantwoording op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Talent 2 Move) tussen zit. Talent 2 Move gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Outlook, Google.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Talent 2 Move bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die u verstrekt worden tot 2 jaar na afronding van het traject bewaard. Dit eveneens voor het geval u binnen dat jaar nogmaals terugkomt.
– Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen worden na afronding van uw coachingstraject facturen maximaal 7 jaar bewaard en gearchiveerd. Na deze periode worden deze verwijderd/ vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Talent 2 Move deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Talent 2 Move blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Talent 2 Move verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Talent 2 Move gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Talent 2 Move en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@talent2move.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Talent 2 Move wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Talent 2 Move neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@talent2move.nl. Talent 2 Move heeft de volgende maatregelen genomen ter beveiliging van je gegevens: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– De website en e-mail draait onder een SSL verbinding en is gecodeerd. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Meer over het gebruik van cookies kunt u lezen op:
https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookieverklaring/

Versie 1: 20 september 2021

TENNIS

Een training met Talent 2 Move biedt de mogelijkheid om de tennistechniek af te laten stemmen met jouw natuurlijke motoriek in plaats van dat jij je gaat aanpassen aan wat verondersteld wordt een ideale techniek te zijn.

GOLF

Elke golfer van ieder niveau kan baat hebben bij meer inzicht in zijn eigen natuurlijke golfswing. Een training met Talent 2 Move biedt de mogelijkheid om de golftechniek af te laten stemmen met jouw natuurlijke motoriek.

TEAMBUILDING

Talent 2 Move organiseert wij teambuilding dagen en evenementen met sport en persoonlijkheidstypering.

 

OPLEIDING

Voor coaches en trainers organiseert Talent 2 Move meerdere keren per jaar een opleiding T2M.

 

CONTACT

13 + 5 =

Kyra van Bijsterveld

Talent 2 Move B.V.

Jacques Tatilaan 3

1325 VV Almere

info@talent2move.nl

0613131527